Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Sơ đồ tổ chức

DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

01/01/2019 11:34

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Emai

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

1

Nguyễn Xuân Thịnh

Ban lãnh đạo

Giám đốc

thinh.nguyenxuan@sbv.gov.vn

0219.3.866.270

0913271271

2

Sầm Văn Hành

Ban lãnh đạo

Phó Giám đốc

hanh.samvan@sbv.gov.vn

0219.3.866.342

0912479511

3

Lê Vũ Phong

Ban lãnh đạo

Phó Giám đốc

phong.levu@sbv.gov.vn

0219.3.866.274

0912026615

4

Nguyễn Thị Minh Đức

Thanh tra giám sát

Chánh thanh tra

duc.nguyenminh1@sbv.gov.vn

0219.3.866.726

0915435211

5

Vũ Thị Mai Hoa

Thanh tra giám sát

Phó tránh thanh tra

hoa.vumai@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0977040983

6

Nguyễn Mạnh Hùng

Thanh tra giám sát

Phó chánh thanh tra

hung.nguyenmanh1@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0869357357

7

Nguyễn Đình Hải

Thanh tra giám sát

Thanh tra viên

hai.nguyendinh@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0977150886

8

Bế Thị Sim

Thanh tra giám sát

Chuyên viên

sim.bethi@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0985978988

9

Lê Quyết Thắng

Thanh tra giám sát

Thanh tra viên

thang.lequyet@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0912046056

10

Huỳnh Duy Tùng

Thanh tra giám sát

Chuyên viên

tung.huynhduy@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0961246898

11

Hứa Anh Tuấn

Thanh tra giám sát

Chuyên viên

tuan.huaanh@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0906057992

12

Nguyễn Mạnh Cường

Thanh tra giám sát

Chuyên viên

cuong.nguyenmanh1@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0945595886

13

Đỗ Thị Huyền

Kế toán- Thanh toán

Trưởng phòng

huyen.dothi@sbv.gov.vn

0219.3.866.020

0915273799

14

Hoàng Thị Lê

Kế toán- Thanh toán

Phó Phòng

le.hoangthi@sbv.gov.vn

0219.3.866.020

0914506133

15

Nguyễn Hoài Phương

Kế toán- Thanh toán

Chuyên viên

phuong.nguyen15@sbv.gov.vn

0219.3.866.020

0968366818

16

Phí Thị Kim Nga

Kế toán- Thanh toán

Chuyên viên

nga.phikim@sbv.gov.vn

0219.3.861.067

0962590409

17

Nguyễn Thị Hồng Anh

Kế toán- Thanh toán

Kế toán viên

anh.nguyenhong@sbv.gov.vn

0219.3.866.020

0834363999

18

Trần Đức Nam

Kế toán- Thanh toán

Tin học

nam.tranduc@sbv.gov.vn

0219.3.866.020

0915227739

19

Nguyễn Việt Long

Tổng hợp, NS&KSNB

Trưởng phòng

long.nguyenviet@sbv.gov.vn

0219.3.866.036

0983223618

20

Trần Thị Vy

Tổng hợp, NS&KSNB

Phó phòng

vy.tranthi@sbv.gov.vn

0219.3.866.911

0948092726

21

Phan Văn Chiêm

Tổng hợp, NS&KSNB

Phó phòng

chiem.phanvan@sbv.gov.vn

0219.3.866.911

0981133988

22

Lù Thị Lê

Tổng hợp, NS&KSNB

Chuyên viên

le.luthi@sbv.gov.vn

0219.3.866.911

0975343163

23

Đặng Thị Nhân

Tổng hợp, NS&KSNB

Chuyên viên

nhan.dangthi1@sbv.gov.vn

0219.3.866.911

0979762068

24

Phạm Thị Thủy

Tổng hợp, NS&KSNB

Chuyên viên

thuy.phamthi@sbv.gov.vn

0219.3.866.911

0984147327

25

Nguyễn Thị Nhâm

Tổng hợp, NS&KSNB

Chuyên viên

nham.nguyen@sbv.gov.vn

0219.3.866.911

0942545565

26

Nguyễn Mạnh Hùng

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Trưởng phòng

hung.nguyenmanh2@sbv.gov.vn

0219.3.866.473

0974682727

27

Nguyễn Thị Thủy

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Phó phòng

thuy.nguyenthi2@sbv.gov.vn

0219.3.866.383

0977621351

28

Phạm Quang Ninh

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Phó phòng

ninh.phamquang@sbv.gov.vn

0219.3.857.387

0912981209

29

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Thủ kho

nguyet.nguyen1@sbv.gov.vn

0219.3.866.383

0914800517

30

Nguyễn Thị Yên

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Thủ quỹ

yen.nguyenthi2@sbv.gov.vn

0219.3.866.383

0914080113

31

Lầu Thị Giang

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Chuyên viên

giang.lauthi@sbv.gov.vn

0219.3.866.383

0944357268

32

Hoàng Duy Thanh

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Kiểm Ngân

thanh.hoangduy@sbv.gov.vn

0219.3.866.383

0916150201

33

Hoàng Thị Hằng

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Văn Thư

hang.hoang1@sbv.gov.vn

0219.3.866.725

0948568690

34

Nguyễn Tiến Học

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Bảo vệ

hoc.nguyentien@sbv.gov.vn

0219.3.866.725

0987791677

35

Lê Quốc Việt

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Bảo vệ

viet.lequoc@sbv.gov.vn

0219.3.866.725

0972168576

36

Mai Văn Thuận

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Bảo vệ

 

0219.3.866.725

0943926816

37

Đặng Hà Trọng

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Bảo vệ

 

0219.3.866.725

0949271971

38

Nguyễn Văn Hoàn

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Bảo vệ

 

0219.3.866.473

0912393995

39

Phan Đăng Trung

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Lái xe

 

0219.3.866.473

0912819826

40

Đinh Đức Thiện

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Lái xe

 

0219.3.866.725

0972168576

41

Lê Thị Len

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Tạp vụ

 

0219.3.866.473

0386991099

42

Mai Thị Thị Hà

Tiền tệ và kho  quỹ & Hành chính

Tạp vụ

 

0219.3.866.473

0976913453

Tin khác

SƠ ĐỒ VÀ CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ (14/09/2015 10:19)

xem tiếp