Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO về việc điều chỉnh giâm lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đồng Việt Nam (VND) của tô chức, cá nhân tại tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là TCTD); lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế

20/11/2019 16:51

 Từ đầu nãm 2019 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là NHNN) điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; thanh khoản của TCTD được đảm bảo và có dư thừa, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thông suốt. Cùng với các giải pháp, chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tê vĩ mô tiêp tục ôn định, tăng trưởng kinh tê quý III/2019 đạt 7,31%, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu 4% đề ra từ đầu năm (so với cùng kỳ năm 2018, chỉ sổ giá tiêu dùng tháng 10/2019 tăng 2,24%, bình quân 10 tháng đầu năm tăng 2,48%).
Thực hiện chủ trương của Chính phù, Thủ tướng Chính phủ về phấn đấu giảm lãi suất cho vay, trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiên tệ, ngoại hối, NHNN ban hành các văn bản điêu chỉnh giảm lãi suât có hiệu lực kê từ ngày 19 tháng 11 năm 2019 như sau:
(1) Quyết định số 2415 /QĐ-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2019 về mức lãi suất tối đa đổi với tiền gửi bằng VND của tô chức, cá nhân tại TCTD theo quy định tại Thông tư sổ 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đổi với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,0%/năm xuống 0,8%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đôi với tiên gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đên dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/năm xuông 5,0%/năm; lãi suât tôi đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suât tiên gửi có kỳ hạn từ 6 thảng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vôn thị trường.
(2) Quyết định số 2416/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2019 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay đê đáp ứng nhu cầu vổn phục vụ một sổ lĩnh vực, ngành kinh tê theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngàỵ 30 tháng 12 năm 2016. Theo đó, lãi suất cho vay ngẳn hạn tối đa bàng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khâu, công nghiệp hồ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm; lãi suât cho vay ngăn hạn tối đa bằng VND của Quỳ tín dụng nhân dân và Tô chức tài chính vi mô đôi với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,5%/năm xuống 7,0%/năm./. Tải về

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

Tin khác

Thông báo Kết luận của Giám đốc NHNN tỉnh Hà Giang tại buối họp giao ban ngành Ngân hàng 9 tháng đầu năm 2018 (19/10/2018 09:01)

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯƠNG THIỆN THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM (29/12/2017 10:10)

Thông cáo báo chí về việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ Báo cáo Thống kê áp dụng đối với các tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thay thế thông tư 31/2013/TT-NHNN (06/04/2016 13:29)

Thông tin đường dây nóng (25/09/2015 14:12)

Thông cáo báo chí v/v tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (05/08/2015 14:56)

Thông cáo báo chí về hoạt động nổi bật của Thống đốc NHNN trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư tại Hoa Kỳ (05/08/2015 14:54)

Thông tin hoạt động ngân hàng trong tuần từ 20 - 24/7/2015 (05/08/2015 14:46)

xem tiếp