Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

THÔNG BÁO

Thông cáo báo chí về việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ Báo cáo Thống kê áp dụng đối với các tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thay thế thông tư 31/2013/TT-NHNN

06/04/2016 13:29

Thông cáo báo chí về việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ Báo cáo Thống kê áp dụng đối với các tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thay thế thông tư 31/2013/TT-NHNN

 Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai nhằm xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ, kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại. Một trong các mục tiêu của Dự án FSMIMS là quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan, giúp NHNN tăng cường năng lực thể chế, xây dựng một cơ sở dữ liệu điều hành tập trung, thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thiết kế dữ liệu của hệ thống CoreBank của các tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát an toàn hoạt động tổ chức tín dụng của NHNN hiện tại cũng như nhu cầu phát triến trong tương lai. Bên cạnh đó, nâng cao tính chính xác của số liệu báo cáo và giảm thiêu báo cáo trùng lẳp, không khả thi, gây gánh nặng báo cáo cho các TCTD.

Đe đáp ứng các mục tiêu trên, ngày 31/12/2015, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 31/2013/TT-NHNN (Thong tư 31). Thong tư số 35/2015/TT-NHNN được xây dựng trên cơ sở phát triến những ưu điểm của mô hình, quy trình báo cáo đã tương đối hoàn thiện tại Thông tư 31. Do đó, về cơ bản, Thông tư số 35/2015/TT-NHNN tiếp tục kế thừa, hoàn thiện hơn nữa các quy định tại Thông tư 31 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã thực hiện hiệu quả trên thực tiễn, cụ thể như sau:

          1. Kết cấu Thông tư 35/2015/TT-NHNN gồm: 03 Chương, 24 Điều và 04 Phụ lục, cụ thể như sau:

-     Chương I. Những quy định chung: Gồm 14 Điều.

-    Chương II. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD trong việc thực hiện báo cáo thống kê: Gồm 7 Điều.

-     Chương III. Tổ chức thực hiện: Gồm 3 Điều.

-     Phụ lục 1: Các mẫu biểu báo cáo.

-     Phụ lục 2: Hướng dẫn báo cáo.

-      Phụ lục 3: Mã số thống kê áp dụng trong công tác thống kê ngân hàng.

-     Phụ lục 4: Hướng dẫn phân loại hình tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.        Một số điểm khác biệt so với Thông tư 31:

2.1.   Sửa đổi tên gọi của Thông tư, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Theo đó, Thông tư 35/2015/TT-NHNN chỉ quy định đơn vị báo cáo là TCTD, không quy định NHNN chi nhánh là đối tượng báo cáo.

2.2.    Hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê theo hướng thống nhất thực hiện báo cáo theo định dạng mẫu biểu báo cáo điện tử, hủy bỏ định dạng báo cáo theo chỉ tiêu theo hướng tích họp các loại báo cáo của NHNN hiện đang áp dụng đổi với các TCTD gồm: báo cáo thống kê quy định tại Thông tư 31, các báo cáo thống kê thu thập ngoài Thông tư 31, báo cáo tài chính, báo cáo cân đối tài khoản kế toán và xây dựng mới một số báo cáo thống kê cần thiết.

2.3.   Hoàn thiện mô hình báo cáo tập trung hoàn toàn. Theo đó, các Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện gửi báo cáo trực tiếp cho NHNN (Cục Công nghệ tin học), không qua đơn vị trung gian là các NHNN chi nhánh như quy định tại Thông tư 31.

2.4.   Hủy bỏ thời hạn gửi báo cáo áp dụng riêng đối với Quỹ TDND. Các Quỹ TDND sẽ thực hiện gửi báo cáo cho NHNN theo thời hạn chung như các TCTD khác. Đồng thời, rút ngắn thời hạn gửi báo cáo Quý so với Thông tư 31 nhằm cân đối nhu cầu tống họp thông tin kịp thời của các đơn vị thuộc NHNN.

2.5.   Hoàn thiện quy trình tra soát đối với mẫu biểu báo cáo điện tử rõ ràng và chặt chẽ hơn, điều chỉnh thời gian tra soát báo cáo do số lượng báo cáo tăng nhiều so với Thông tư 31.

2.6.   Sửa đổi, hủy bỏ 09 Phụ lục tại Thông tư 31 thành 04 Phụ lục ban hành kèm Thông tư 35/2015/TT-NHNN.

2.7.   Hoàn thiện mã số thống kê áp dụng trong công tác thống kê ngân hàng trên cơ sở bổ sung mã phân vùng kinh tế tại Bảng 8 “Mã tỉnh, thành phố và phân vùng kinh tế”. Bổ sung một số mã quốc gia tại Bảng 7 “Mã quốc gia” phục vụ công tác theo dõi, phân tích luồng chuyển tiền kiều hối trong cán cân thanh toán quốc tế.

3.        Thông tư số 35/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. (Tải vể)

Đê tạo điều kiện cho việc theo dõi, các đơn vị liên quan tra cứu Thông tư 35/2015/TT-NHNN trên Trang thông tin điện tử của NHNN tại phân mục:

-      Văn bản quy phạm pháp luật.

-      Thống kê/Các văn bản liên quan đến quy định báo cáo thống kê./.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tin khác

Thông tin đường dây nóng (25/09/2015 14:12)

Thông cáo báo chí v/v tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (05/08/2015 14:56)

Thông cáo báo chí về hoạt động nổi bật của Thống đốc NHNN trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư tại Hoa Kỳ (05/08/2015 14:54)

Thông tin hoạt động ngân hàng trong tuần từ 20 - 24/7/2015 (05/08/2015 14:46)

xem tiếp