Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Ban lãnh đạo đương nhiệm

Ban Lãnh Đạo đương nhiệm

29/09/2015 11:19

 

  

 

 

 

Đ/C Nguyễn Xuân  Thịnh

Tỉnh uỷ viên, Bí thư BCS Đảng Giám đốc 2004 - nay. Điện thoại: 0913.271.271.  Emai:

thinh.nguyenxuan@sbv.gov.vn

 

 

Đ/C Sầm Văn Hành

Phó Giám đốc 2006 - nay.         Điện thoại: 0912.479.511 Email:hanh.samvan@sbv.gov.vn

 

 

 

Đ/C Lê Vũ Phong

Phó Giám đốc 2008 - nay.        Điện thoại: 0912.026.615 Email:phong.levu@sbv.gov.vn